Laboratoryjny analizator spalin

Laboratoryjny analizator spalin

Analizator spalin to dziś już niezwykle popularne urządzenie. Jego zastosowanie ma na celu poprawę stanu jakości powietrza w naszym kraju, między innymi poprzez zakaz poruszania się pojazdami, które przekraczają dopuszczalne normy. Każdy analizator spalin musi spełniać określone normy dedykowane urządzeniom pomiarowym.

Nieoceniona analiza spalin

Analizator spalin wykorzystywany jest w analizie spalin, która nazywana jest diagnostyczną metodą pomiarową. Analiza spalin stosowaną jest podczas np. okresowych badań stanu techniczne pojazdu, z silnikiem o zapłonie iskrowym. Analiza spalin z wykorzystaniem analizatora umożliwia dokładne określenie ilości emitowanych poszczególnych składników spalin w wydalanych do otoczenia gazach spalinowych. Co więcej, pomiar ten polega na stosunkowo dokładnym, ilościowym określeniu objętościowego udziału danych składników spalin w mieszaninie gazów spalinowych. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju metody oparte na własnościach fizycznych lub chemicznych poszczególnych składników, które to wchodzą w skład mieszanin gazowych.

Różne typy analizatora spalin

W zależności od tego, jakie pomiary składników spalin będą prowadzone, w tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju analizatory spalin. Ich budowa, a także sama zasada działania w głównej mierze zależy od rodzaju mierzonego gazu, a wszystko to regulowane jest odpowiednimi przepisami ekologicznymi, które wskazują też na dokładność pomiaru.

Analizatory laboratoryjne i warsztatowe

Wśród rodzajów analizatorów spalin wyróżnia się te typowo laboratoryjne, jak i analizatory warsztatowe. I tak laboratoryjne analizatory spalin wykorzystywane są do mierzenia zawartość w spalinach tych samych składników spalin, co analizatory warsztatowe, jednakże z tym wyjątkiem, że podczas pomiaru dodatkowo można określić stężenia też innych składników, które również mają istotny wpływ na organizmy żywe i otoczenie. W analizatorach laboratoryjnych wykorzystywane są też zupełnie inne metody pomiarowe, a co więcej, pomiary dokonywane są z dużo większą dokładnością, zaś sam analizator szybciej też reaguje na zmiany składu spalin. Ponadto, analizator laboratoryjny, podaje zawartość poszczególnych składników spalin w innych jednostkach (np. w gramach).

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Pascal s.c.